Artikel 1: Begripsbepaling

Onder ‘Leverancier’ wordt in deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) verstaan BHV Waterland v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend. Onder ‘Koper’ wordt in deze Voorwaarden begrepen iedere rechtspersoon en/of natuurlijk persoon, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten inzake koop en levering van goederen (“Overeenkomsten”).

Artikel 2: Algemeen

De Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle Overeenkomsten (inclusief vervolgorders) tussen Leverancier en Koper. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle aanbiedingen van Leverancier vrijblijvend en komt een Overeenkomst tot stand nadat een order van Koper schriftelijk door Leverancier is aanvaard. Wijzigingen op Overeenkomsten binden Leverancier slechts indien schriftelijk overeengekomen. Toezeggingen van vertegenwoordigers of tussenpersonen van Leverancier die afwijken van de Voorwaarden binden Leverancier uitsluitend na schriftelijke bevestiging van Leverancier. Bij tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging, offerte en de Voorwaarden prevaleren de eerstgenoemde boven de later genoemde.

Leverancier houdt zich het uitdrukkelijke recht voor orders van Koper te weigeren indien zij Koper onvoldoende kredietwaardig acht voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst, dit ter vrije beoordeling van Leverancier.

Artikel 4: Prijzen

Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting, verpakkings-, transport-, verzekerings-, alsmede de overige kosten en geldig gedurende 30 dagen. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wisselkoersen, (invoer)rechten, belastingen en heffingen. Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Leverancier gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

Artikel 5: Levering

Overeengekomen levertijden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd, fataal of niet fataal, geeft de Koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid door Leverancier of haar directe leidinggevende. Eerst bij levering van de goederen aan Koper gaat het eigendom en het risico van de goederen aan Koper over. Leverancier is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in delen te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Koper worden gefactureerd.

Levering van de goederen geschiedt franco vestigingsplaats Koper in Nederland, dan wel de door Koper vooraf aan te wijzen andere plaats in Nederland.

Voor in Nederland gevestigde afnemers geldt een minimale orderwaarde van € 25,00 exclusief BTW. Bij een orderwaarde van € 150,00 exclusief BTW wordt franco huis geleverd, voor leveringen met een lager bedrag dan € 150,00 exclusief BTW wordt € 7,50 exclusief BTW aan verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Retouren

Koper dient bij de in ontvangstneming van de goederen te controleren of de goederen onbeschadigd zijn en met de bestelling overeenstemmen. Beschadigde of verkeerd geleverde goederen worden op verzoek van Koper kosteloos opgehaald en gecrediteerd door Leverancier, mits Koper Leverancier binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk over de verkeerde levering en/of beschadigde goederen informeert. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor gebreken in de goederen en het recht om deze te retourneren vervallen, indien Koper Leverancier niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk van geconstateerde gebreken in kennis stelt. Indien goederen ten onrechte retour worden aangeboden komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van Koper. Koper zal ter beperking van de schade de aanwijzingen van Leverancier met betrekking tot de goederen opvolgen. Worden de goederen bij afleveren door Koper geweigerd of niet in ontvangst genomen dan worden de gemaakte kosten voor het retour nemen en het opnieuw aanleveren doorberekend aan Koper.

Verkeerd geleverde goederen kunnen alleen retour genomen worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • alleen goederen met oorspronkelijke codering /etikettering
  • alleen goederen in oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking
  • verpakking en inhoud onbeschadigd is

De goederen worden, onder inhouding van de kosten voor het verzenden en retour nemen van de goederen, in het geheel of ten dele gecrediteerd, dit ter beoordeling door de Leverancier.

Artikel 7: Eigendom van tekeningen e.d. / intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op door Leverancier geleverde producten bij Leverancier. Klant verplicht zich deze intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen en hier op geen enkele wijze inbreuk op te plegen. Indien partijen overeenkomen dat Klant voor de in haar opdracht door Leverancier gemaakte producten een licentie verkrijgt, omvat de licentie slechts het eerste gebruik en voor zover van toepassing de eerste oplage. Indien Klant het ontwerp van Leverancier voor een ander doel wenst te gebruiken dan in de Overeenkomst is omschreven, dient de wederpartij hiervoor uitdrukkelijk toestemming van Leverancier te verkrijgen. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inbreuk die in opdracht van de Klant geproduceerde goederen op de intellectuele eigendomsrechten van derden zouden kunnen maken.

Artikel 8: Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling door Koper via het op de website aangeboden betaalsysteem te geschieden. Pas na betaling zal Leverancier de producten leveren.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Leverancier in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier totdat Koper alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Zolang Leverancier zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden kan Koper over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden is Koper verplicht Leverancier onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. In geval Koper niet tijdig en/ of niet geheel betaalt, alsmede in geval van (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van Koper, is Leverancier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door hem aan Koper geleverde goederen op eerste vordering terug te nemen. Koper zal Leverancier hiertoe in voorkomend geval in staat stellen en machtigt haar nu voor alsdan om de goederen terug te nemen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De door Leverancier geleverde goederen dienen overeenkomstig de instructies en/of de op/in de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en/of verwerkt. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onkundig en/of onjuist gebruikt van de goederen. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Leverancier of haar directe leidinggevenden, beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot het bedrag dat inzake de schade door de verzekering van Leverancier wordt uitgekeerd. Bij gebreke van een verzekering als voornoemd of in geval deze niet tot uitkering komt is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende levering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier vervalt indien Klant Leverancier niet binnen 1 maand na het ontdekken van de schade schriftelijk hierover heeft bericht en in ieder geval na 1 jaar na de levering van goederen.

Artikel 11: Overmacht, opschorting en ontbinding

In geval van overmacht bij Leverancier of bij zijn toeleveranciers, waaronder begrepen werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten, havenstakingen en brand, heeft Leverancier het recht zijn verplichtingen uit iedere Overeenkomst met Koper gedurende de periode van overmacht op te schorten dan wel – bij voortdurende overmacht – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.

Ingeval Koper: a) zijn verplichtingen uit een Overeenkomst niet nakomt; b) diens faillissement of surseance van betaling wordt uitgesproken of aangevraagd; of c) de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen zijn alle vorderingen van Leverancier terstond en geheel opeisbaar en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst(en) met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Koper is verplicht Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien sprake is van de hierboven onder b) en c) genoemde gebeurtenissen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen tussen Leverancier en Koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Leeuwarden of, zulks ter keuze van Leverancier, aan de bevoegde Rechter van de woonplaats van de Koper.

BHV Waterland v.o.f., Van IJsendijkstraat 409c 40, 1442 LB Purmerend, Tel: 06- 33 89 31 11

Purmerend, 1 januari 2019